(ن)تعبیرخواب

نیمکت در خواب دیدن

نیمکت
گر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانه آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ،

نشانه‌ آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .

نیمکت
هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد.

اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید.

اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید

ارسال پاسخ