(ن)تعبیرخواب

نیکی کردن در خواب دیدن

تعبیر خواب نیکی کردن

محمدبن سیرین گوید:

نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

نیکی کردن
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که درکار ناسپاس بود. اگر بیند نیکی با اهل شرک کرد، دلیل که مال خود را بر کسی صرف کند که نه در دنیا به کار

ارسال پاسخ