(ن)تعبیرخواب

نی – نی زدن در خواب دیدن

نی زدن در خواب دیدن

تعبیر خواب نی – نی زدن

حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نی بسیار داشت،

دلیل که اندک چیزی به وی رسد.

نی زدن
۱ـ شنیدن آوای نی در خواب ،

نشانه آن است که در موقعیتی قرار میگیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکی از نزدیکانتان دفاع کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانه آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمیتوانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانه آن است که با سربازیازدواج خواهد کرد .

ارسال پاسخ