گلچین اشعار خلیل الله خلیلی

الهی ! اشک چشمی، سوز آهی
فروزان خاطــری، روشن نگاهــــی

زهرسو بسته شـــــد درهای امید
کلیدی ، رخنه ئی ، راهی پناهی

خلیل الله خلیلی

زندگی در بردگی شرمندگی است
معنــی  آزاد  بودن  زندگــی  است

ســر که خـــم گردد به پای دیگــران
بر  تن   مــــردان  بــود  بــار  گــران

بنده  حق در  جهـــان  آزاده اســت
مســت وی فارغ زجام و باده است

خلیل الله خلیلی

 

 

کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این اسـت

در کســوت خـــیرخواهی نــوع بشـــر
زادند چه فتنه ها که مهارت این است

خلیل الله خلیلی

گیرم که همه عیب و هجایـم گوینــد
از من چــه زدود

گـــیرم که همـــه راه ثنایــــم پوینـــد
بر من چــه فزود

آن شاخ شکوفه در چمن می خندد
بی منــت کــس

گلــــهای بهار از زمـــین می رویـــند
بی گفت و شنود

خلیل الله خلیلی

بداغ نامــرادی ســـوختــم ای اشـــک طوفانــــی
به تنگ آمد دلــــــم زین زندگی ای مرگ جولانی

در این مکـــتب نمیـــدانم چــه رمز مهملم یــارب
که نی معنی شدم، نی نامه و نی زیب عنوانی

از این آزادگـــــی بهتر بود صد ره به چشــــم من
صــــدای شـــــیون زنجـــیر و قــــید کنج زندانــی

به هر وضعیکه گردون گشت کام من نشد حاصل
مگر این شــــام غم را مرگ ســــازد صبح پایانی

جوانی سلب گشــت و حیف کآمال جوانی هــم
یکــــایک محو شــــد مانـــند اعـــلام پریشــــانی

زیک جو مــنت ایـــن ناکســـــان بردن بود بهــــتر
که بشکافم بمشکل صخره ســـنگی را بمژگانی

گناهــــم چیسـت، گردونم چــــــرا آزرده مـــیدارد
ازین کاســه گدا دیگر چه جســتم جز لب نانــی

خلیل الله خلیلی

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توســت
وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست

ترســــم کــــــه ترا چــاکـر خود پندارد
آن مورچگان که رزقشان پیکر توست

خلیل الله خلیلی

با خلق نکو بزی که زیور این است
در آیینه جمال ، جوهـر این اســت

آن قطرهء اشـکی که بریزد بر خاک
بردار که گنج لعل و گوهر این است

خلیل الله خلیلی

نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست؟
سینه به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست؟

در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم

مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت؟

خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم ریخـتند
تا کنـــد از هـــم جدا، بازوی دهقان کجاسـت؟

در تـَف ایــــن بادیــه، ســـــوخت ســـراپا تنــم
مزرعــــم آتـــش گرفت، نم‌نم باران کـجاسـت؟

اشــــک در آبم نشــــانــد، آه به بـادم ســــپرد
عقل به بندم فکند، رخنه‌ی زندان کجاست؟…

خلیل الله خلیلی

اگــــــر دانـــــی زبــن اخـتــــران را
شـــبانه بشــنوی راز جهـــــان را

سکوت شب به صد آهنگ خواند
به گوشت قصه های آســـمان را

خلیل الله خلیلی

راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن
نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد

بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین
جســــتجو کـــن بجــو راه نویــن

آنچـــه رفتند رفتگـــان در ســـال
شوند اکنون به یک سـحر پامال

گــر کمی سـر به خود فرود آریم
راه دشــوار پـیــش رود داریـــــم

طــی این راه مرد مــــی خواهد
عقل گردون نور د می خواهد…

راه دور اســت پیــش بایــد رفت
لیــک با پـای خویـــش باید رفت

گـر نه این ره به خــود بری پایان
می برندت کشان کشـان دگران

می برند آ نچـنان که خواهــانند
مـی کنند آنچـــــه در پی آنند…

رفت عصری که گفت شیخ اجل
رهبـــر رهروان به علــم و عمـل

ســـعدی افتـــاده اســت و آزاده
کــــس نیــایـد به جنگ افـتــاده

در جهانـــی کــه ما زنیــــم قدم
مـــرگ و افتادگــــــی بــود تــوام

کـــرکــــسـان زمــانــه بیــدارنــد
هـــر چـــه افــــتاده زود بــردارند

هــــرکه افتـــاده پایــــمال شـود
مـــعــرض ذلـــت و  زوال شــــود

خلیل الله خلیلی

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
هــــر جـــور که دیـــدیم ز ایــام گذشت

آلام  اگـــــر دســــت  زمــا  بـاز نداشت

مـا پیــر شــــدیم و درک آلام گــذشــت

خلیل الله خلیلی

 

ســــرمایهء عیش،صــحبت یـاران است
دشـــواری مــــرگ،دوری ایشــان است

چـــون در دل خــــاک نیز یـــاران جمعند
پس زندگی و مرگ به ما یکسان است

خلیل الله خلیلی

مـــقصد ز نماز مــــا صف آراســــتن اســـت
یــا دل زغــبـــار شـــرک پیــــراســـتن است

چون نیست حضور ، دل چوبوزینه چه سود
زین خفتن و خم گشتن و برخاستن است؟

خلیل الله خلیلی

هر کس که چو مرد کار خود داد انجام
نـــامرد صفت نمی کشــــد ناز لئــــام

در سینه ی روزگار زن پنجه چو شــیر
تا پشـــت تو بر خــــاک نمــــالد ایـــام

خلیل الله خلیلی

قــلم در پنــجه من نخلِ ســـرما خـــرده را ماند
دوات از خشــــک مــغزی ها دهانِ مرده را ماند

نه پیـــوندی به دیــروزی نه امــیدی به فردائــی
دل بـــی حاصل من شـــهر طـوفان برده را ماند

تکانـــی هــــم نخورد از آهِ آتشـــبارِِ مظـــلومان
دلِ سختِ ستمگر سـنگِ پیکان خورده را مـاند

گـــل عشـــــقم که بود از نـــوبهار آرزو خنـــدان
کنــون در پــای جـــانان غنچــــه پـژمرده را ماند

ســــر بیدرد کز شــتور تمــــنا نیســـتش بهــره
بشـــاخ زنـــدگــــانـی میـتتوه افســـرده را ماند

ز بس در هر چه دیدم داشت رنگِ رنج و آزاری
جهان در چشــم من یکســــر دل آزرده را ماند

خلیل الله خلیلی

آتشــــی از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان
این  سیاست  پیشگان  شوم با افکار خویش

پیـــش مــا از آشـــتـــی لافنـــد اما در کمیـــن
گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پیکار خویش

ظالـــمان راگــــــنج گوهرکی کند قانع که خوک
گر به گلشن جا کند جوید همان  مردارخویش

خلیل الله خلیلی

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند
زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند

این حرمت از آن است که آنها دو نفس
در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

خلیل الله خلیلی

گــر علت مرگ را دوا مــــی کردند
گــر چارهء این نوع دوپا میــــکردند

می دیدی کاین جماعت تیره نهاد
بر روی زمین چه فتنه ها میکردند

خلیل الله خلیلی

کـــى باشـــــد و کـــى که باز آیم سویت
چون ســــرمه کشم به دیده خاک کویت

تو چون گل خندان شوى از شادى و من
پــــــــروانه صفت کنــــم دمـــــادم بویــت

خلیل الله خلیلی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *