(ب)تعبیرخواب

تعبیر خواب بسته پستی

تعبیر خواب بسته پستی
۱ـ گرفتن بسته پستی در خواب ، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است .

و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

۲ـ حمل کردن بسته پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

۳ـ اگر در خواب بسته پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد

ارسال پاسخ