تعبیر خواب بقالی -Dream Interpretation grocery

محمدبن سیرین گوید: بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت.

اگر بیند بقالی میکرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت ویرا از متاع دنیا حاصل شود.

بقالی
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند متاعهایمقالیرا به زر و درم میفروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: کسب کردن، دوم: منفعت یافتن، سوم: غم و اندوه.

دیدن بقالیدر خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش میرساند ، علامت آرامش و راحتیاست .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *