(ب)تعبیرخواب

تعبیر خواب بوته -Dream Interpretation plant

تعبیر خواب بوته -Dream Interpretation plant

لوک اویتنهاو میگوید :

بوته : خوشبختی در عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

بوته

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

ارسال پاسخ