تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب بوسه دادن
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.

اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیندمردی را به شهوت بوسه میداد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد.

اگر بیند مرده وی را بوسه میداد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد.

اگر بیند کسی وی را بوسه میداد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم.

اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت میشود. در بیداریو زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتیکسیرا میبوسیم میخواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم.

چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش میآید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعیاز ما به او میرسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را میبوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را میبوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر میکند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد میکنند. اگر ببینیم مرده ای ما را میبوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

لوک اویتنهاو میگوید :

بوسه

بوسیده شدن : جدایی

بوسیدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکی: عشق سوزان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *