تعبیر خواب بیشه

تعبیر خواب بیشه
محمدبن سیرین گوید: بیشه درختان درخواب ، زنی بود بیابانی.

اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است

و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همیخورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانیاست.

یا کنیزکیخَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد.

اگر آن بیشه را خالیاز آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند.

اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانی، دوم: کنیزک، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *