(ب)تعبیرخواب

تعبیر خواب بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد
۱ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانه جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .

تهمت و افترا به بیننده خواب آسیب می زند .

۲ـ اگر میز و توپهایبیلیارد را در خواب ببینید نشانه آن است که دوستیهایبیبها و ریا کارانه شما را از پا در میآورد .

ارسال پاسخ