تعبیر خواب ابروها

تعبیر خواب ابروها
محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب دین بود.

اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است

که زینت ویتمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا مویابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزی میکند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل میکند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزیکند، که وی را نیک نامیو صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربی گوید: اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگریراکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین ویکند.

منوچهر مطیعی تهرانیگوید: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ایب رایافزودن زیبایی.

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا میشود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالایچشمان خویش ابرو ندارد میگوید که بیننده خواب بیحرمت و کم آبرو میشود و دیگران درباره اش بد میگویند و به بدی عمل میکنند. ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است. تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام میدهد که با اعمال و دخالت عقل میتواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل میکنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

دیدن ابرو در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *