تعبیر خواب استخوان – بدن -Bone Dream Interpretation – body

تعبیر خواب استخوان – بدن
محمدبن سیرین گوید: استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند.

اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کمر استخوان کسی را که شکسته بود میبست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند.

و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: میدانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان.

معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم میشود.

(نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر میشود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما میگوید بوسیله کسی پولی به دست میآورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط میشود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما.

اگر شما به کسی استخوان میدهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب میشود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش میآید که منع خیر می کنید. نه سودی به شما میرسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوریکه دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما میگوید از طریق غیر مجاز نفعی میبرید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی میکند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش میکنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش میآید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر میکنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر میشود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام میگیرد.

۱ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند .

۲ـ دیدن تپه ایاز استخوان در خواب ، نشانه آثار قحطی و آلودگی است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *