(الف)تعبیرخواب

تعبیر خواب اسکلت-Dream interpretation skeleton

تعبیر خواب اسکلت

۱ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید .

اسکلت

۲ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید ،

علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب میکشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .

۳ـ اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت میکند ، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد .

ارسال پاسخ