تعبیر خواب اشک -Dream Interpretation tears

تعبیر خواب اشک
ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.

اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به رویاو بود، دلیل که ویرا به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم ویبه جای اشک رد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالیحلال بیرنج بدو رسد.اگر دید اشگ به رویاو فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

اشک
حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادیو خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.

لوک اویتنهاو میگوید :

اشک : شادی، نیکبختی

۱ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودیگرفتاریشما را محاصره خواهد کرد .

۲ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانیدیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *