تعبیر خواب افیون

نشان درد وغم است

که شاید یه زودی سراغش بیاید.