تک بیت های صائب تبریزی

/
گلچین تک بیت های صائب تبریزی

دوبیتی های ناب فائز دشتی

/
دوبیتی های ناب فائز دشتی

حسین پناهی

/
اشعارحسین پناهی

صوفی عشقری

/
صوفی عشقری

فخرالدین عراقی

/
فخرالدین عراقی

فروغی بسطامی

/
فروغی بسطامی