نمایش مطالب در رابطه با موضوع: {تعبیرخواب}
  • ha
  • 07 مارس , سال 2014

تعبیر خواب صدف محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.

  • ha
  • 07 مارس , سال 2014

تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است.

  • ha
  • 07 مارس , سال 2014

تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .

  • ha
  • 07 مارس , سال 2014

یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.