زولبیا در خواب دیدن

/
تعبیر خواب زولبیازولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت…

مردارسنگ در خواب دیدن

/
تعبیر خواب مردارسنگمحمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل …

صدف در خواب دیدن

/
تعبیر خواب صدفمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل…

یافتن در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یافتن یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که …

یک چشم در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ا…

یخ در خواب دیدن

/
یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.…