شلغم در خواب دیدن

/
شلغم در خواب دیدن

شکنجه در خواب دیدن

/
شکنجه در خواب دیدن

شکنبه (شکمبه)در خواب دیدن

/
شکنبه (شکمبه)در خواب دیدن

شکم در خواب دیدن

/
شکم در خواب دیدنبه تاویل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانی…

شکلات در خواب دیدن

/
شکلات در خواب دیدنحکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره ش…

شکمو - پرخور در خواب دیدن

/
شکمو - پرخور در خواب دیدن