صدف در خواب دیدن

/
تعبیر خواب صدفمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل…

صندوق در خواب دیدن

/
تعبیر خواب صندوق صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ. ابن س…

صلوات فرستادن در خواب دیدن

/
صلوات فرستادن در خواب دیدن

صندلی در خواب دیدن

/
صندلی در خواب دیدن

صوفی در خواب دیدن

/
صوفی در خواب دیدن

صوف در خواب دیدن

/
صوف در خواب دیدن