پابند درخواب دیدن

/
پابند درخواب دیدن

پاتیله(دیگ حلواپزان)درخواب دیدن

/
پاتیله(دیگ حلواپزان)درخواب دیدن

پارچه درخواب دیدن

/
پارچه درخواب دیدن

پاس داشتن در خواب دیدن

/
پاس داشتن در خواب دیدن

پالان درخواب دیدن

/
پالان درخواب دیدن

پای اودجن (خلخال) درخواب دیدن

/
پای اودجن (خلخال) درخواب دیدن