نمایش مطالب در رابطه با موضوع: {(گ)}
  • ha
  • 24 نوامبر , سال 2013

تعبیر خواب گوی محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید. جابرمغربی گوید: گوی زدن درخواب ، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود.