پیام کوتاه بهار ۶-SMS Spring6

,
پیام کوتاه بهار ۶-SMS Spring6 شعری زیبا درباره بهار از مولوی: ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدیخندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی   شعری از نظامی گنجوی درباره بهاربها…