پیامک روز پدر ۲۶ - ۲۶ Father's Day sms

/
پیامک روز پدر ۲۶ - ۲۶ Father's Day sms

پیامک روز پدر ۲۵ - ۲۵ Father's Day sms

/
چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود ایز…

پیامک روز پدر ۲۴ - ۲۴ Father's Day sms

/
پیامک روز پدر ۲۴ - ۲۴ Father's Day sms

پیامک روز پدر ۲۳ - ۲۳ Father's Day sms

/
حرف ” مــــــــــــــــرد ” اومد وسط گفتیم یادت کنیم … ! روز…

پیامک روز پدر ۲۲ - ۲۲ Father's Day sms

/
وظیفه خودم میدونم که روز پدر را به : پدر ژپتو پدر پسر شجاع …

پیامک روز پدر ۲۱ - ۲۱ Father's Day sms

/
خوش به حال اون کسایی که روز پدر با ذوق میرن واسه باباشون کاد…