حکایت منثور استر و اشتر مثنوی معنوی مولانا بلخی رومی

,
حکایت منثور استر و اشتر مثنوی معنوی مولانا بلخی رومی