کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر-The irony of common proverbs and poetry

/
کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر-The irony of common proverbs and poetry

ضرب المثل به لهجه پشتو-Hit the proverbial tone pasto

/
ضرب المثل به لهجه پشتو-Hit the proverbial tone pasto

ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی -Dialect of Khorasani Turkish proverb

/
ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی -Dialect of Khorasani Turkish proverb

ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci

/
ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci

ضرب المثل به زبان عربی-Hit by the Arabic proverb

/
ضرب المثل به زبان عربی-Hit by the Arabic proverb

ضرب المثل زابلی-Hit the proverbial Zabli

/
ضرب المثل زابلی-Hit the proverbial Zabli