کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر-The irony of common proverbs and poetry

,
کنایه ها و ضرب المثل های رایج به صورت شعر-The irony of common proverbs and poetry

ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی -Dialect of Khorasani Turkish proverb

,
ضرب المثل به گویش ترکیِ خراسانی -Dialect of Khorasani Turkish proverb

ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci

,
ضرب المثل به گویش(زبان) کرمانجی-Proverbs dialect ( language ) Kurmanci