گزیده ی اشعار شاعران بزرگ ایران وجهان

مهرداد اوستا

/
مهرداد اوستا

محمد حسین صفای اصفهانی

/
محمد حسین صفای اصفهانی

نادر نادرپور

/
نادر نادرپور

گوته

/
گوته

نعمت الله ترکانی

/
نعمت الله ترکانی

نزار قبانی

/
نزار قبانی