نوشته های ادبی

کاریکلماتور

/
کاریکلماتور

با شریعتی(سه هم زبان)

/
با شریعتی(سه هم زبان)

چشمهایت همه چیز من است

/
چشمهایت همه چیز من است

ثانیه ها

/
ثانیه ها

دل

/
دل