تعبیرخواب

بشکه در خواب دیدن

بشکه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب بشکه
کیف در خواب دیدن

کیف در خواب دیدن

/
کیف در خواب دیدن

پتک(مطرقه) د رخواب دیدن

/
پتک(مطرقه) د رخواب دیدن

ژاله در خواب دیدن

/
ژاله در خواب دیدن

زولبیا در خواب دیدن

/
تعبیر خواب زولبیازولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت…

مردارسنگ در خواب دیدن

/
تعبیر خواب مردارسنگ محمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل …