تعبیرخواب

ژاله در خواب دیدن

ژاله در خواب دیدن

زولبیا در خواب دیدن

,
تعبیر خواب زولبیازولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد.   اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد. اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نی…

مردارسنگ در خواب دیدن

,
تعبیر خواب مردارسنگ محمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل بیماری بود چنانکه در آن بیم هلاک بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است: اول: بیماری. دوم: غم. سوم: غربت و شکنجه. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود…

صدف در خواب دیدن

,
صدف در خواب دیدنمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.…

یافتن در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. 

یک چشم در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .۲ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانه آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .…