تعبیرخواب

تعبیرخواب

(ز)تعبیرخواب

زولبیا در خواب دیدن

تعبیر خواب زولبیا زولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد.   اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد. اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نیز...
(م)تعبیرخواب

مردارسنگ در خواب دیدن

تعبیر خواب مردارسنگ محمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل بیماری بود چنانکه در آن بیم هلاک بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است: اول: بیماری. دوم: غم. سوم: غربت و شکنجه. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه...
1 2 3 270
صفحه 1 از 270