(ب)

(ب)

(ب)تعبیرخواب

تعبیر خواب بیل

تعبیر خواب بیلمعبران سنتی نوشته اند بیل خادمی است که به کارها به نفاق می کند. اما بیل وسیله ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول...
1 2 3 20
صفحه 1 از 20