(ج)

جهود شدن را درخواب دیدن

,
جهود شدن را درخواب دیدن