(خ)

خانه در خواب دیدن

/
خانه در خواب دیدن

خواهر زاده در خواب دیدن

/
خواهر زاده در خواب دیدن

ختنه کردن در خواب دیدن

/
ختنه کردن در خواب دیدن

خستگی د رخواب دیدن

/
خستگی د رخواب دیدن

خشم گرفتن در خواب دیدن

/
خشم گرفتن در خواب دیدن

خمیر کردن در خواب دیدن

/
خمیر کردن در خواب دیدن