(د)

درخت گل در خواب دیدن-Dreaming Tree Flowers

/
درخت گل در خواب دیدن-Dreaming Tree Flowers

دایی( عمو ) در خواب دیدن

/
دایی( عمو ) در خواب دیدن

دستمال سفره در خواب دیدن

/
دستمال سفره در خواب دیدن

دمپایی در خواب دیدن

/
دمپایی در خواب دیدن

دشمن در خواب دیدن

/
دشمن در خواب دیدن