(ذ)

ذرت پخته در خواب دیدن

/
ذرت پخته در خواب دیدن

ذکر در خواب دیدن

/
ذکر در خواب دیدن

ذَکَر(نرینگی) در خواب دیدن

/
ذَکَر(نرینگی) در خواب دیدن

ذرت در خواب دیدن

/
ذرت در خواب دیدن

ذرّه بین درخواب دیدن

/
ذرّه بین درخواب دیدن

ذرّت در خواب دیدن

/
ذرّت در خواب دیدن