(ذ)

ذرت پخته در خواب دیدن

,
ذرت پخته در خواب دیدن