(ر)

رف(طاقچه)در خواب دیدن

,
رف(طاقچه)در خواب دیدن

رضوان (بهشت)در خواب دیدن

,
رضوان (بهشت)در خواب دیدنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد.اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود . و بعضی از معبران گویند:رضوان در خواب ، دلیل است که با خز…