(ز)

زولبیا در خواب دیدن

,
تعبیر خواب زولبیازولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت که پیچیدگی کار است اما نه چندان زیاد.   اگر ببینید که زولبیا خریده اید یا کسی به شما داده یا دارید می خورید کارتان موقتا گره می خورد. اما زود رفع می شود. خوردن زولبیا نی…