(ز)

زولبیا در خواب دیدن

/
تعبیر خواب زولبیازولبیا حکم شیرینی های دیگر را دارد با این تفاوت…

زین در خواب دیدن

/
زین در خواب دیدن

زهره در خواب دیدن

/
زهره در خواب دیدن

زیره در خواب دیدن

/
زیره در خواب دیدن

زیلو در خواب دیدن

/
زیلو در خواب دیدن

زیتون در خواب دیدن

/
زیتون در خواب دیدن