(س)

تعبیر خواب سایه-Shadow Dream Interpretation

,
تعبیر خواب سایه-Shadow Dream Interpretation سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.اول سایه خودمان است . که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین و بر دیوار می افتد. دوم سایه اشی…