(ش)

شلاق در خواب دیدن

/
شلاق در خواب دیدن

شلغم در خواب دیدن

/
شلغم در خواب دیدن

شکنجه در خواب دیدن

/
شکنجه در خواب دیدن

شکنبه (شکمبه)در خواب دیدن

/
شکنبه (شکمبه)در خواب دیدن

شکم در خواب دیدن

/
شکم در خواب دیدنبه تاویل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانی…

شکلات در خواب دیدن

/
شکلات در خواب دیدنحکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره ش…