(ض)

ضربان قلب درخواب دیدن

,
ضربان قلب درخواب دیدن