(ض)

ضرابی درخواب دیدن

/
ضرابی درخواب دیدن

ضربان قلب درخواب دیدن

/
ضربان قلب درخواب دیدن

ضیافت درخواب دیدن

/
ضیافت درخواب دیدن

ضعیفی درخواب دیدن

/
ضعیفی درخواب دیدن

ضیاع(زمین ومزرعه) درخواب دیدن

/
ضیاع(زمین ومزرعه) درخواب دیدن

ضعف درخواب دیدن

/
ضعف درخواب دیدن