(ط)

طوق در خواب دیدن

/
طوق در خواب دیدن

طویله در خواب دیدن

/
طویله در خواب دیدن

طنبور در خواب دیدن

/
طنبور در خواب دیدن

طنز و شوخی در خواب دیدن

/
طنز و شوخی در خواب دیدن

طهارت (پاکی )در خواب دیدن

/
طهارت (پاکی )در خواب دیدن

طلق در خواب دیدن

/
طلق در خواب دیدنطلق در خواب ، قلب واقعیت است. انکار حقایقی …