(ط)

طلق در خواب دیدن

,
طلق در خواب دیدنطلق در خواب ، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند.چنانچه در خواب ببینید طلق دارید موردی پیش می آید که آگاهانه ریا می کنید و حقیقتی را وارونه نشان می دهید یا امری بدیهی را منکر می…