(ظ)

ظلمات در خواب دیدن

/
ظلمات در خواب دیدن

ظروف چینی در خواب دیدن

/
ظروف چینی در خواب دیدن

ظرف در خواب دیدن

/
ظرف در خواب دیدن

ظلم در خواب دیدن

/
ظلم در خواب دیدن