(ع)

عطر درخواب دیدن

/
تعبیر خواب عطرعموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بو…

عصبانی در خواب دیدن-Angry Dreaming

/
عصبانی در خواب دیدن-Angry Dreaming

عطاری کردن در خواب دیدن-Dreaming of Perfumery

/
عطاری کردن در خواب دیدن-Dreaming of Perfumery

علک در خواب دیدن-Lk in the dream.

/
علک در خواب دیدن-Lk in the dream.

عودسوز درخواب دیدن -Censer in a dream.

/
عودسوز در خواب دیدن-Censer in a dream.

عقیق درخواب دیدن-Agate dreams, see

/
عقیق درخواب دیدن-Agate dreams, see