(غ)

غالیه در خواب دیدن-Perfume in a dream

/
غالیه در خواب دیدن-Perfume in a dream.

غرابه در خواب دیدن-Ghrabh the Dreaming

/
غرابه در خواب دیدن-Ghrabh the Dreaming

غبار در خواب دیدن-Dreaming in the Dust

/
غبار در خواب دیدن-Dreaming in the Dust

غروب در خواب دیدن-Sunset Dreaming

/
غروب در خواب دیدن-Sunset Dreaming

غلغلک در خواب دیدن-Tickle the dream

/
غلغلک در خواب دیدن-Tickle the dream

غش کردن در خواب دیدن-Dreaming a fainting on

/
غش کردن در خواب دیدن-Dreaming a fainting on