(ق)

قفل در خواب دیدن

,
قفل در خواب دیدندر خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست. اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را م…

قلعه در خواب دیدن

,
قلعه در خواب دیدن۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید . ۲ـ اگر در خواب قلعه ای قدیم…

قطران در خواب دیدن

,
تعبیر خواب قطران محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قطران داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر تن یا لباس خود را به قطران آلوده کرد، دلیل که لباس حرام پوشد و بعضی گویند به بلائی گرفتار گردد. …

قهوه خانه در خواب دیدن

,
قهوه خانه در خواب دیدن ۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطه دوستانه ای برقرار می کنید ، ممکن است زن مکاری برای غارت ثروت شما توطئه بچیند . ۲ـ دیدن قوی سیاه بر آبهای زلال ، نشانه آن است که از عملی نام…