لیمو در خواب دیدن

/
لیمو در خواب دیدندیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه …

لیوان در خواب دیدن

/
لیوان در خواب دیدن

لوید(نوعی وسیله) در خواب دیدن

/
لوید(نوعی وسیله) در خواب دیدن

لوله در خواب دیدن

/
لوله در خواب دیدن

لوستر در خواب دیدن

/
لوستر در خواب دیدن

لوبیا در خواب دیدن

/
لوبیا در خواب دیدن