(م)

مردارسنگ در خواب دیدن

,
تعبیر خواب مردارسنگ محمدبن سیرین گوید: دیدن مردار سنگ، دلیل بیماری بود چنانکه در آن بیم هلاک بود.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است: اول: بیماری. دوم: غم. سوم: غربت و شکنجه. اگر دید مبتلائی مادرزاد بود…

مرد یا زن مسن در خواب دیدن

,
مرد یا زن مسن در خواب دیدن

میخ در خواب دیدن

,
تعبیر خواب میخدیدن میخ درخواب ، دلیل برادر است.اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند.اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.ابراهیم کرمانی گوید:دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت.اگ…