(ن)

نیکی کردن در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نیکی کردن محمدبن سیرین گوید: نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که درکار ناسپاس بود. اگر بیند نیکی با اهل شرک کرد…

نیلوفر - گل در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نیلوفر - گل اگر درخواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد. حضرت دانیال گوید: دیدن نیلوفر به خواب…

نیل در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نیل حضرت دانیال گوید: دیدن نیل در خواب غم و اندوه است.اگر بیند نیل داشت، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل که از غم برهد. اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ کرد، دلیل مصیبت است. اگر دید نیل خورد دلیل که آف…

نیش خوردن از حشرات در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات نیش خوردن از حشرات لوک اویتنهاو میگوید : نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد.