(ه)

هدیه در خواب دیدن

,
تعبیر خواب هدیه اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.…

هنرپیشه در خواب دیدن

,
تعبیر خواب هنرپیشه ۱ـ دیدن هنرپیشه زن در خواب ، نشانه آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .۲ـ دیدن هنر پیشه مضطرب و پریشان در خواب ، حاکی از آن دارد که شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید…

هزار دستان در خواب دیدن

,
تعبیر خواب هزار دستانهزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در خواب بیند که در باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پیوندد.ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.…

هیولا در خواب دیدن

,
تعبیر خواب هیولا لوک اویتنهاو می گوید :هیولا : یک اتفاق غیر منتظرهاگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.…