(ه)

هدیه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب هدیه اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن …

هنرپیشه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب هنرپیشه ۱ـ دیدن هنرپیشه زن در خواب ، نشانه آن است که…

هزار دستان در خواب دیدن

/
تعبیر خواب هزار دستانهزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خ…

هیولا در خواب دیدن

/
تعبیر خواب هیولا لوک اویتنهاو می گوید :هیولا : یک اتفاق…

همسر در خواب دیدن

/
همسر در خواب دیدن

هدهد درخواب دیدن

/
هدهد در خواب دیدن