(چ)

چتر در خواب دیدن

/
چتر در خواب دیدن

چوب در خواب دیدن

/
چوب در خواب دیدن

چمن در خواب دیدن

/
چمن در خواب دیدن

چشم در خواب دیدن

/
چشم در خواب دیدن

چشمه در خواب دیدن

/
چشمه در خواب دیدن

چادر در خواب دیدن

/
چادر در خواب دیدن