(گ)

تعبیر خواب گیتار-Guitar Dream Interpretation

,
تعبیر خواب گیتار-Guitar Dream Interpretation اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید.گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می شود. اگر اهل موسی…

تعبیر خواب گوی

,
تعبیر خواب گوی محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید. جابرمغربی گوید: گوی زدن درخواب ، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود.…