(ی)

یافتن در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. 

یک چشم در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد .۲ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانه آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .…

یخ در خواب دیدن

,
یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصل…

یادداشت در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یادداشت ۱ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید، علامت آن است که درگیر کار بیهوده ای خواهید شد. که تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد .۲ـ اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می کنند ، نشانه آن است که فردی از شما در خواست…

یتیم خانه در خواب دیدن

,
تعبیر خواب یتیم خانه دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است که تا هنگامی که شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود .۲ـ اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می کنند ، نشانه آن است که فردی از شما در خواست کمک می کند و شما را با درخواست خود نگر…

یشم در خواب دیدن

,
یشم یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود؛ مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است.اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خا…