(ی)

یافتن در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یافتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت…

یک چشم در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه …

یخ در خواب دیدن

/
یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود.…

یادداشت در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یادداشت ۱ـ اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می کنید، علامت آن…

یتیم خانه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب یتیم خانه دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است که ت…

یشم در خواب دیدن

/
یشم یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می ش…